Årsstämma

Kallelse till årsstämma

Nyemission CSEC

Aktieägarna i C Security Systems AB, org nr 556849-1368, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2023, kl. 10.00, hos Regus kontorshotell på Gustavslundsvägen 12, 5 tr i Alvik, Bromma.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 juni 2023 och dels anmäla sin avsikt att närvara vid årsstämman så att denna är Bolaget tillhanda senast kl.15 tisdagen den 20 juni 2023, under adress C Security Systems AB, ℅ Home Solutions i Sverige AB, Luntmakargahttps://usercontent.one/wp/www.csec.group/wp-content/uploads/2023/06/Arsredovisning-CSecuritySystems_2022.pdf?media=1682520946tan 34, 111 37 51 Stockholm med angivande av ”årsstämma 2023” eller via e-post till ir@csec.group.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dag-tid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 20 juni 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. 

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

1 585 680 539. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Övrigt

Ombud

En aktieägare som inte personligen närvarar vid extra bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original bör i god tid före extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. 

Biträde

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid extra bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid extra bolagsstämman endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Dagordning för årsstämman i C Security Systems AB den 29 juni 2023

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Framläggande och godkännande av dagordning

4. Val av justeringsmän

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

7. Beslut

а) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

9. Val till styrelseledamöter samt revisorer, med eventuella suppleanter.

10. Beslut om att ge styrelsen bemyndigande att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar i enlighet med nedan förslag.

11. Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut för att kunna registrera ärendena hos Bolagsverket och Euroclear.

12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

13. Stämman avslutas

Styrelsens förslag:

§8 Styrelsens förslag är att styrelsearvode för styrelsearbete fram till nästa årsmöte kvarstår på samma nivå som tidigare år varvid till styrelseledamöter skall utgå med SEK 45.000 till styrelsens ordförande och SEK 30.000 vardera till övriga styrelseledamöter.

§9 Styrelsens förslag är att omvälja styrelseledamöter Lars Tegborg, Olof Nordlander, Jacob Lundberg samt Fredrik Carlsson. Vidare föreslås omval av revisor Johan Engdal och revisorssuppleant Michael Christensson.

§10 Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med högst vad som följer av nuvarande bolagsordning. 

Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bland annat rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen 

det lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. 

För att beslut under punkt 11 skall vara giltigt krävs att det biträtts av aktieägare med minst 2/3 delar (två tredjedelar) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 kommer hållas tillgängliga från och med den 8 juni 2023 på bolagets hemsida www.csec.group samt på Spotlights hemsida www.spotlightstockmarket.com.

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till C Security Systems AB, ℅ Home Solutions i Sverige AB, Luntmakargatan 34, 111 37 51 Stockholm eller per e-post till ir@csec.group med angivande av ”årsstämma 2023” senast den 23 juni 2023. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Stockholm den 1 juni 2023, C Security Systems AB, Styrelsen